کلاریترومایسین چیست؟

کلاریترومایسین یک نوع آنتی‌بیوتیک ماکرولید است که دردرمان انواع مختلفی از عفونت های باکتریایی پوست و دستگاه تنفسی استفاده میشود.