مراقبت های پس از دریافت واکسن کرونا و عوارض آن

دکتر پیام طبرسی  گفت: ” افراد دو هفته پس از دریافت دوز دوم واکسن ایمنی لازم را پیدا می کنند(ممكن است عوارض خفيفي نيز داشته باشند). تا زمانی که ۷۰ درصد جمعیت کشور واکسینه نشده باشند همچنان تمامی افراد جامعه حتی کسانی که واکسن زدند باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.” به گفته ايشان…
ادامه مطلب