واکسن اسپوتنیک تولیدشده در ایران رونمایی شد

به گزارش وبدا، واکسن اسپوتنیک تولیدشده در ایران با حضور وزیر بهداشت رونمایی شد. گروه اکتوور مجموعه‌ای متشکل از کارخانجات دارویی و غذایی یکی از بزرگترین مجموعه های تولیدی دارو و غذا در ایران و منطقه است. به دنبال ارزیابی دقیق خطوط تولیدی بخش بیوتکنولوژی اکتوورتوسط طرف روس و به لحاظ اعتماد و اطمینان بین…
ادامه مطلب