دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از نیازهای اساسی جامعه است

دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از نیازهای اساسی جامعه می باشد و اهمیت بسزایی در تامین زندگی سالم انسانها دارد.