همراه دارو این غذاها را نخورید

احتمال دارد که لازم باشد زمان مشخصی مابین غذا خوردن و زمان مصرف دارو در نظر بگیرید …