الزام استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما

شرکت های هواپیمایی موظف هستند ۶۰ درصد ظرفیت پرواز های خود را تکمیل کنند اما متاسفانه برخی شرکت …