هوش مصنوعی؛ دوای درد گمشده صنعت دارو

گسترش دامنه فعالیت‌ها در زمینه هوش مصنوعی، مسیر توسعه و ارتقای صنعت دارو را هموارتر خواهد …