برگزاری اولین نشست کارگروه تخصصی سلامت روان

نخستین نشست کارگروه تخصصی سلامت روان برای استقرار سند سلامت روان کشور با موضوع تشریح کلیات و رویکرد سند سلامت روان در سه حیطه توانمندسازی آحاد جامعه، افزایش سواد و بهبود بهره مندی از خدمات و همچنین بیان مجموعه انتظارات از دستگاه های اجرایی همکار در استقرار مداخلات “سند سلامت روان در بازه زمانی ۱۴۰۴تا۱۴۰۰،…
ادامه مطلب