دیکلوگزاسیلین چیست؟

دیکلوگزاسیلین برای درمان انواع مختلف عفونت که توسط باکتری ها ایجاد می شود مانند برونشیت، پنومونی استفاده می شود.