مدیریت خون بیمار راهی برای اعتباربخشی بیمارستانها

مسئول بخش مدیریت مصرف خون سازمان انتقال خون با اشاره به ضرورت مدیریت خون بیمار، بر همراهی جراحان …