سفتریاکسون داروی بیمارستانی است

سفتریاکسون داروی بیمارستانی می باشد و باید از تجویز و مصرف سرپایی آن خودداری کرد.