احتمال توقف خطوط تولید شربت‌ با کمبود «کپ»

در این جلسه تولیدکنندگان شربت و سوسپانسیون ، مشکلات خود را که مهم‌ترین آنها کمبود نقدینگی جهت خرید مواد اولیه بود، بیان کردند.