آخرین وضعیت کمبودهای دارویی

دلیل کمبود این دارو تاخیر در تخصیص ارز طی ماه های گذشته و تاخیر در ثبت سفارش آن در شرکت تولید کننده خارجی بود…