افزایش احتمال خونریزی مغزی با مصرف روزانه آسپرین

سال های زیادی است که افراد مسن روزی یک عدد آسپرین بچه مصرف می کنند تا از حمله قلبی یا …