دارو قرار نیست گران شود! قيمت ارز دارو ۲۴,۳۰۰

یارانه ۴۲۰۰ تومانی دارو همچنان اختصاص می‌یابد و ما تنها باید مابه‌التفاوت آن را برای سال آینده پرداخت کنیم هر دلار برای صنایع دارویی …