چند توصیه برای پیشگیری از فراموشی و آلزایمر

دکتر سجاد صادقی اصلاح سبک زندگی بر اساس منابع طب ایرانی را مهمترین راهکار برای پیشگیری از فراموشی و آلزایمر دانست.