Tehran - Jordan.str - East Atefi.str - No24
02126353697
info@vismanpharmed.com

بداکیلین چیست؟

بداکیلین چیست؟

بداکیلین یک آنتی‌بیوتیک است که با سایر داروها برای درمان توبرکلوزیس مصرف می‌شود زمانی که بیماری نسبت به سایر داروهای ضد باکتریایی مقاوم است.

موارد مصرف بداکیلین

توبرکلوزیستوبرکلوزیس ریوی مقاوم چند دارویی

 

عوارض جانبی بداکیلین

سردرد , تهوع , درد قفسه سینه , دردشکمی , بی اشتهایی , طولانی شدن فاصله QT , آرترالژی , راش , افزایش ترانس آمینازها , افزایش آمیلاز سرمیحالت تهوع-آرتروالژی-سردرد-درد قفسه سینه-درد شکم-بی اشتهایی
راش-افزایش ترانس آمینازها -افزایش آمیلاز خون -طولانی شدن QT

تداخلات دارویی

ترفنادین , وندتانیب , پالونوسترون , آلفوزوسین , پرومازین , داساتینیب , رومیدپسین , تیپراناویر , جمتوزومب , آسناپین , نیکاردیپین , آپالوتامید , اتراویرین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , آتوموکستین , آمی تریپتیلین , آمیودارون , اپی روبیسین , ادنوزین , اریترومایسین , سلپرکاتینیب , سنوبامات , واکسن کلرا , انترکتینیب , پکسیدارتینیب , سووفلوران , اوزانیمود , لفامولین , اوسیلودروستات , میدوستارین , نیلوتامید , واکسن حصبه (تیفوئید) , تریکلابندازول , سیپونیمود , لورلاتینیب , انکورافنیب , ازوگابین , ایووزیدنیب , لوومتادیل استات , لومفلوکساسین , متوتری مپرازین , گاتی فلوکساسین , تری فلوپرومازین , تریمپرازین , لوفکسیدین , کابوزانتینیب ,    نورفلوکساسین, فوسکارنت , ریلپیویرین , بوسوتینیب , کریزوتینیب , دابرافنیب , ماسیمورلین , پالیپریدون , پیماوانسرین , تلاوانسین , ابیراترون , پروبوکول , فوس فنی توئین , نفسیلین , آمی سولپراید , آرسنیک تری اکساید , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , دوفتیلید , بپریدیل , سریتینیب , پاسیروتاید , پازوپانیب , اسلی کاربازپین استات , مفلوکین , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , ایوابرادین , والبنازین , پریماکین , آپومورفین , دروندارون , میرتازاپین , میفه پریستون , پروپوکسیفن , زیپراسیدون , لومیتاپید , میپومرسن , هیسترلین , هالوتان , دروپریدول , تلیترومایسین , ایزوپروترنول , متاپروترنول , دولاسترون , پروکلرپرازین , اسپارفلوکساسین , کلروکین , کینین , تورمیفن , اسیمرتینیب , کوئتیاپین | کوتیاپین , پلی اتیلن گلیکول , بوپرنورفین , پروتریپتیلین , پروکائین آمید , مزوریدازین , میتوتان , کینیدین | کوئینیدین , تاموکسیفن , آستمیزول , لیتیوم , آموکساپین , ریفاپنتین , رانولازین , تری فلونوماید , ساکویی ناویر | ساکیناویر , پنتامیدین , لنواتینیب , افاویرنز , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , گوسرلین , ریتودرین , کلوفازیمین , ریفابوتین , بیکالوتامید , ایداروبیسین , گل راعی , آناگریلید , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , کلوزاپین , کلومیپرامین , سولیفناسین , ریفامپین , نورتریپتیلین , نیلوتینیب , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , وریکونازول , کاربامازپین , لاپاتینیب , لووفلوکساسین , ماپروتیلین , متادون , مدافینیل , موکسی فلوکساسین , فلوکستین , فلوکونازول , فنوباربیتال , فنی توئین , فینگولیمود , گرانیسترون  , سیپروفلوکساسین , سیتالوپرام , سیزاپراید , فلوتامید , فلوفنازین , ریسپریدون , سانی تینیب , سرترالین , سوتالول , سورافنیب , دانوروبیسین , دسیپرامین , دگزامتازون , دوکسپین , دوکسوروبیسین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , تری فلوپرازین , تریپتورلین , تریمی پرامین , تیزانیدین , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , پیموزاید , تاکرولیموس , تترابنازین , ترازودون , ترامادول , تربوتالین , پاپاورین , پرفنازین , پروپافنون , پرومتازین , پریمیدون , پوساکونازول , افلوکساسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , اکسی توسین , ایمی پرامین , بوسنتان , آبارلیکس , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , پرفلوترن , آتوواکون/ پروگوانیل , پیتولیسانت , رمدسیویر

هشدارها

-افزایش خطر مرگ در گروه تحت درمان با بداكیلین نسبت به گروه درمان دارونما در یک آزمایش بالینی مشاهده شد.
-طولانی شدن -QT می تواند رخ دهد. تجویز همزمان با داروهایی که فاصله QT را طولانی می کنند ممکن است باعث طولانی شدن بیشترQT شود
-پتانسیل برای ایجاد مقاومت در برابر بداکیلین درمایکوباکتریوم توبرکلوزیس وجود دارد. فقط باید  یک رژیم ترکیبی مناسب دردرمان MDR-TB  ریوی استفاده شود تا خطر ابتلا به مقاومت را کاهش دهد
-عوارض جانبی مرتبط با کبد افزایش یافته است وقتی که بداکیلین به رژیم چند دارو اضافه شده است
-خطرمضاعف برای طولانی شدن QT با: مصرف همزمان با داروهای که باعث طولانی شدنQT می شوند، سابقهTorsade de Pointes ، سندرم طولانی بودنQT مادرزادی ، نارسایی قلبی جبران نشده و یا کم کاری تیروئید با برادی آریتمی
-قطع مصرف دارو درصورت مشاهده : آریتمی بطنی قابل توجه ،QTcF> 500 ms
– ایمنی و اثربخشی در بیماران زیر 18 سال اثبات نشده است.
– در افراد آلوده به HIV با احتیاط استفاده شود

 

نکات قابل توصیه

-از مصرف الکل و سایر داروهای هپاتوتوکسیک ، به ویژه در بیماران مبتلا به نقص کبدی خوداری کنید
-علائم و تست های آزمایشگاهی در ابتدا ، ماهانه در طول درمان و در صورت نیازمانیتور شوند.
– قبل از شروع درمان و حداقل 2 ، 12 و 24 هفته پس از شروع درمان ، نوار قلب گرفته شود.
-سطح سرمی پایه را برای پتاسیم ، کلسیم و منیزیم اندازه گیری کرده  و در صورت مشاهده مقادیر غیر طبیعی، اصلاح کنید. در صورت مشاهده طولانی شدنQT  ، مانیتورینگ الکترولیت ها لازم است.
– با حداقل 3 داروی دیگر در بیماران MDR-TB که حساسیت به درمان آنها در invitro به اثبات رسیده است ، بایستی مصرف شود. اگر نتایج آزمایشگاهی در دسترس نباشد ، ممکن است با حداقل 4 داروی دیگردر بیماران  MDR-TB که احتمالا به درمان پاسخ می دهند مصرف شود.
– ممکن است برای مدت زمان طولانی تر از 24 هفته اگررژیم درمانی مؤثر ارائه نشود، به صورت موردی مورد استفاده قرار گیرد.
– بیماری کلیوی شدید یا مرحله نهایی که نیاز به همودیالیز یا دیالیز صفاقی دارد: با احتیاط مصرف کنید. در صورت استفاده ، عوارض جانبی دارو مانیتور شوند.
-محدودیت های استفاده:
• عفونت نهفته ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
• سل حساس به دارو
• سل خارج ریوی
• عفونت ها توسط مایکوباکتری های غیرتوبرکلوزیس ایجاد می شوند

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *